Aktuality - detail

 

PRAVIDLA PŘI ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

Tato pravidla vychází z doporučení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví. Mateřská škola zajsití dodržování těchto pravidel:

Příchod k mateřské škole a pohyb v jejím blízkém okolí

 • minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • dodržování odstupu 2 metry mezi osobami před školou (neplatí při doprovodu dítěte)
 • platí povinnost zakrytí úst a nosu dle platných krizových nařízení vlády

  V prostorách mateřské školy
 • do MŠ dítě přivádí a z MŠ odvádí pouze jedna pověřená osoba
 • osoba doprovázející dítě se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu
 • děti a pedagogičtí zaměstnanci MŠ roušky v prostorách MŠ nosit nemusí
 • při příchodu do MŠ , po přezutí a převlečení dítěte doprovázející osoba zajistí důkladné umytí rukou dítěte a použití dezinfekčního postředku na ruce, který je k dispozici v umývárně na viditelném místě, teprve potom může dítě vstoupit do třídy
 • nikdo s příznaky virového onemocnění nesmí vstoupit do mateřské školy 
 • pokud dítě vykazuje příznaky virového onemocnění v průběhu pobytu v MŠ, je nutné umístit jej do samostatné místnosti, ihned kontaktovat zákonné zástupce a zajistit okamžité vyzvednutí z MŠ
 • o podezření na infekční onemocnění COVID -19 se informuje spádová hygienická stanice
 • u ostatních dětí pedagogové zajistí nasazení roušek, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte
 • MŠ při podezření na nákazu může u dítěte měřit tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem
 • zákonní zástupci dítěte zváží rizikové faktory (viz níže) a rozhodnou o pobytu dítěte v matařské škole 
 • do rizikové skupiny patří dítě , které osobně naplňuje bod 2-8 uvedený níže nebo pokud některý z bodů 1-8 naplňuje jakákoliv osoba žijící s dítětem ve společné domácnosti
 • při prvním vstupu do mateřské školy podepíše zákonný zástupce dítěte Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a Prohlášení o tom, že byl seznámen s těmito opatřeními

  Osoby s rizikovými faktory:
  1. Věk nad 65 let s přudruženými chronickými chorobami
  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  3. Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
  4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě
  b) při protinádorové léčbě
  c) po transplantacích orgánů
  5. Těžká obezita 
  6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
  7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dialízu
  8. Onemocnění jater