Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

 

 

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Moravská v Králíkách

pro školní rok 2017/2018

 

  Podle § 34 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ.

    Do MŠ Moravská v Králíkách jsou přijímány děti podle těchto kritérií:

 • podle zákona č. 178/2016 Sb. se do MŠ přednostně přijímají děti, které k 31. 8. 2017 dosáhnou věku 5 let – povinnost předškolního vzdělávání

 • podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví) v platném znění je do MŠ přijato pouze dítě, které se  podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (s výjimkou dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné)

 • děti, které mají trvalý pobyt na území města nebo v některé ze spádových obcí

 • děti se přijímají podle dosaženého věku od nejstaršího k nejmladšímu

 • dítě, které již má v MŠ sourozence

 • pokud není kapacita školy naplněna, je možné přijmout do MŠ i dítě mladší 3 let, a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte 

 • přednostně bude do MŠ přijato dítě se speciálními vzdělávacími potřebami - vyžadující především logopedickou péči (nerozhoduje spádovost – i z jiných spádových obvodů)
   
 • v případě volné kapacity mohou být do MŠ přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt na území města nebo spádové obce, a to od nejstaršího po nejmladší

 • termín podání žádosti nerozhoduje

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo řádný zápis do MŠ, a to i během školního roku, pokud se v jeho průběhu uvolní kapacita MŠ.

                                                                            Bc. Romana Fabiánová - ředitelka MŠ