Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Moravská v Králíkách

pro školní rok 2022/2023

Podle § 34 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ.

Do MŠ Moravská v Králíkách jsou přijímány děti podle těchto kritérií:

  • podle zákona č. 178/2016 Sb. se do MŠ přednostně přijímají děti, které k 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let – povinnost předškolního vzdělávání
  • podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví) v platném znění je do MŠ přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (s výjimkou dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné)
  • do MŠ budou přijaty děti ve věku od 2 let (děti, které nejpozději v září 2022 dovrší věku 2 let)
  • děti se přijímají podle dosaženého věku od nejstaršího po nejmladší
  • děti, které mají trvalé bydliště na území města nebo v některé spádové obci
  • přednostně bude do MŠ přijato dítě se speciálními vzdělávacími potřebami - vyžadující především logopedickou péči (nerozhoduje spádovost – i z jiných spádových obvodů)
  • v případě volné kapacity mohou být do MŠ přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt na území města nebo spádové obce, a to od nejstaršího po nejmladší
  • termín podání žádosti nerozhoduje

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo řádný zápis do MŠ, a to i během školního roku, pokud se v jeho průběhu uvolní kapacita MŠ.

Bc. Romana Fabiánová - ředitelka MŠ