Logopedie

  • speciální třída pro děti s těžkými vadami řeči - zkušené učitelky, logopeeické asistentky
  • snížený počet dětí v této třídě - možnost intenzivní individuální péče
  •  kvalitní úroveň logopedické péče v MŠ pod odborným vedením zkušených logopedických asistentek
  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností u dětí v celé MŠ
  • spolupráce s rodiči dětí s vadami řeči - pravidelné konzultace
  • kvalitní depistáž logopedických vad u dětí v celé MŠ
  • vybavení logopedické třídy moderními pomůckami pro logopedickou práci s dětmi - odstraňování řečových vad u dětí předškolního věku
  • vytvoření relaxačního koutku v logopedické třídě 
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence a nápravy řečových vad u dětí v MŠ
  • intenzivní spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem v Šumperku - besedy pro rodiče na téma rozvoj řeči  u dětí předškolního věku, školní zralost ap.